Logowanie

Shoutbox

Włącz/wyłącz Emotikony Historia Małe info Kide Chat
17.06.24 - 17:37 MarekS: Sekcja rowerowa organizuje przejazd na zakończenie roku w Osiecznie rowerami. Zbiórka chętnych o godz.10 przy przejściu podziemnym na cmentarz
29.05.24 - 6:49 1952basia: Zajęcia z tenisa stołowego do końca czerwca będą się odbywały bez zmian tj w każdy poniedziałek o godz 16, w miesiącu lipcu że względu na wakacje plan zajęć przedstawia się następująco 1lipiec od 11 do 13 seniorzy, 8 lipiec od 11 do 13 seniorzy, 15 lipiec od 11 do 13 seniorzy, dodatkowo w dniach 10 i 11 lipca będą zajęcia otwarte dla wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, Zajęcia sa oczywiście bezpłatne,
12.10.23 - 16:07 BasKa: Zmiany w planie zajęć (na stałe) są też umieszczane w zakładce Dla studentów/Aktualny plan zajęć.(dla zarejestrowanych)

Powered by Kide Shoutbox


Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wysyłać wiadomości, zerejestruj or zaloguj

Moderator: B. Kaczmarek      e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

plik do pobrania: Statut UTW z dnia 09-09-2020 r.

 

STATUT

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Leszno.

 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

 3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

 4. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem innych organizacji – krajowych i międzynarodowych - na zasadach pełnej autonomii.

§ 4

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.

 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie władz Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani w Stowarzyszeniu na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.

 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniających je znaków graficznych i innych symboli.

 3. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 4. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działalność edukacyjna i szkoleniowa w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych,

 2. propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań osób starszych,

 3. wspieranie rozwoju edukacji i kultury, ochrona dóbr kultury i tradycji,

 4. aktywizacja społeczna osób starszych,

 5. organizowanie działań na rzecz środowiska osób starszych,

 6. organizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych,

 7. ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu,

 8. upowszechnianie i działanie w zakresie kultury fizycznej i sportu,

 9. profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych,

 10. promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,

 11. profilaktyka uzależnień i patologii społecznych,

 12. propagowanie, kultywowanie, upowszechnianie i organizowanie turystyki
  i krajoznawstwa,

 13. organizowanie wypoczynku osób starszych,

 14. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

 15. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

 16. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

 17. działalność na rzecz upowszechniania i organizowania współpracy międzypokoleniowej,

 18. promocja i organizacja wolontariatu,

 19. działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego,

 20. działalność charytatywna,

 21. działalność w zakresie pomocy społecznej na rzecz środowiska.

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, lektoratów języków obcych, odczytów, debat, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, wyjazdów edukacyjnych, imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych oraz innych zajęć aktywizujących,

 2. prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

 3. organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów turystycznych i krajoznawczych,

 4. organizowanie krajowych i międzynarodowych plenerów, spotkań integracyjnych oraz wymian osób dorosłych i seniorów,

 5. prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, biuletynów, ulotek, książek itp.),

 6. prowadzenie działalności doradczej w tym zwłaszcza w zakresie spraw obywatelskich, prawnych i medycznych,

 7. organizowanie badań profilaktycznych,

 8. tworzenie grup samopomocowych,

 9. prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej,

 10. wspieranie finansowe, materialne i logistyczne osób starszych będących w potrzebie,

 11. organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, nagród, składek członkowskich, osób fizycznych i innych źródeł,

 12. organizację imprez okolicznościowych włączających Stowarzyszenie w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych,

 13. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach dotyczących osób starszych,

 14. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia.

 1. Statutowa działalność, o której mowa w ust. 1 jest działalnością statutową prowadzoną przez Stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna.

 2. Stowarzyszanie może prowadzić odpłatną działalność statutową.

 3. Odpłatną działalność statutową Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1-9 i 12.

 4. Decyzję w sprawie podjęcia odpłatnej działalności statutowej w którymkolwiek
  z wyodrębnionych w ust. 1 w związku z ust. 4 zakresów podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

 5. Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna działalność statutowa podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.

 6. Przychód z odpłatnej działalności statutowej służy wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.


  ROZDZIAŁ 3

  CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne – krajowe i zagraniczne, jednakże osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)  zwyczajnych
2)  wspierających
3)  honorowych

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia, która osiągnęła wiek 55+.

 2. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem Stowarzyszenia na zasadach ogólnych.

 3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd na podstawie uchwały. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym,

 2. zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia, a także oceniać ich działalność,

 3. zgłaszać projekty uchwał,

 4. uzyskiwać informacje od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich działalności,

 5. odwoływać się od uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich,

 6. brać udział we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie,

 7. korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

§ 13

Do obowiązków członków zwyczajnych należą:

 1. aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów i zadań,

 2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. troska o rozwój Stowarzyszenia i działanie na jego rzecz,

 4. uczestniczenie w Walnych Zebraniach oraz posiedzeniach innych organów oraz ciał opiniodawczo-doradczych jeśli dany osoba jest jego członkiem,

 5. regularne opłacanie składek członkowskich,

 6. dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 3. Członkowie wspierający mają prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.

 4. Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się
  z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 5. Członek wspierający może zrezygnować ze wspierania Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej rezygnacji.

§ 15

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub szczególnie zasłużona w realizacji celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie.

 2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.

 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

 2. śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych),

 3. wykluczenia przez Zarząd w przypadku:

 1. działania na szkodę Stowarzyszenia,

 2. rażącego naruszenia postanowień statutu, uchwał władz i regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Stowarzyszeniu,

 3. nieangażowania się w bieżącą działalność Stowarzyszenia w tym w szczególności nieuczestniczenie w posiedzeniach władz Stowarzyszenia,

 4. zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesiące.

 1. Stwierdzenie ustania członkostwa lub wykluczenia ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu.

 2. Od uchwał Zarządu o stwierdzeniu ustania członkostwa lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 17

Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Stowarzyszenia mogą być wyróżnieni lub nagradzani przez Zarząd Stowarzyszenia: pochwałą ustną lub pisemną, dyplomem uznania, nagrodą rzeczową.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 1. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy:

 1. 300 - Walne Zebranie może zostać zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji 1 delegat na 6 członków.

 1. Decyzję w przedmiocie określonym w ust. 2 podejmuje Zarząd. Delegaci na Walne Zebranie wybierani są spośród członków Stowarzyszenia. Szczegółowe zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów ustali Zarząd w regulaminie wyboru delegatów.

 2. Mandat delegata trwa dwa lata.

§ 19

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

 2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 3. Zarząd może zrezygnować z uprawnienia wynikającego z ust. 2. W takim przypadku Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 4. Mandat członka powołanego w trybie określonym w ust. 2 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.

 5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

WALNE ZEBRANIE

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest zgodnie z § 21.

 3. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej, faksu lub w inny skuteczny sposób (np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) na 10 dni przed planowanym terminem obrad.

 4. Uchwały Walnego Zebrania – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:

 1. własnej inicjatywy Zarządu,

 2. wniosku Komisji Rewizyjnej,

 3. wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

 1. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania - Zarząd ma obowiązek zwołać takie zebranie w terminie do 60 dni od daty wpłynięcia wniosku. Zasady określone § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

W Walnym Zebraniu biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie statutu i jego zmian,

 3. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora lub likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,

 4. wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia oraz członków władz Stowarzyszenia,

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,

 6. skreślono,

 7. skreślono,

 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa bądź wykluczenia ze Stowarzyszenia,

 9. uchwalenie regulaminu funkcjonowania Walnego Zebrania,

 10. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,

 11. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, a Zarządem Stowarzyszenia,

 12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania stowarzyszenia w umowach i sporach pomiędzy stowarzyszeniem a członkiem Zarządu,

 13. udzielenie Zarządowi absolutorium.

ZARZĄD

§ 24

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

§ 25

 1. Zarząd składa się z 7 - 9 członków wybranych przez Walne Zebranie.

 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza oraz powołuje Prezydium w skład którego wchodzą Prezes, 2-ch wiceprezesów, skarbnik i sekretarz.

 3. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu.

 4. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

 5. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów.

 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 7. Posiedzenia Zarządu protokołuje sekretarz Zarządu bądź inny członek Zarządu wskazany przez prezesa. Posiedzenia Zarządu może protokołować osoba, która nie jest członkiem Zarządu.

 8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 9. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa Zarządu.

 10. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu i Prezydium uregulowane zostaną w uchwalonym przez ten organ - Regulaminie Zarządu.

§ 26

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

 3. kierowanie całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia,

 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 5. przygotowanie budżetu, planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

 6. sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia,

 7. zatrudnianie w razie potrzeby pracowników oraz zawieranie stosownych umów pracowniczych i cywilnoprawnych,

 8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem stowarzyszenia,

 9. tworzenie rady naukowo - programowej, samorządu słuchaczy oraz innych organów opiniodawczo - doradczych a także nadawanie regulaminów tym organom,

 10. podejmowanie uchwały w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

 11. podjęcie uchwały w kwestii rejestracji działalności gospodarczej i prowadzenia działalności gospodarczej,

 12. podjęcie uchwały w zakresie rejestracji Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego,

 13. uchwalenie wysokości wpisowego oraz innych opłat związanych z działalnością Stowarzyszenia,

 14. uchwalenie wysokości oraz zasad regulowania składek członkowskich, ulg i zwolnień,

 15. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

 16. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

 17. przyznawanie wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród,

 18. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

 19. zwoływanie Walnego Zebrania,

 20. informowanie członków o bieżącej działalności Zarządu,

 21. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia,

 22. podjęcie uchwały w zakresie odpłatnej działalności statutowej,

 23. podjęcie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

 1. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu czynności określone w ust. 1 wykonuje Prezydium Zarządu.

§ 27

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w jego imieniu wymagane jest łączne działanie prezesa i innego członka zarządu albo łączne działanie jednego z wiceprezesów i innego członka zarządu.

 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa. W szczególnych przypadkach Prezes może upoważnić na piśmie innego członka Zarządu lub pracownika stowarzyszenia do podpisywania określonego rodzaju korespondencji.

 3. W stosunkach pomiędzy Prezesem a Stowarzyszeniem, oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa wiceprezes i inny członek zarządu działający łącznie.

 4. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnika określa przedmiot umocowania z zastrzeżeniem ust.5.

 5. Walne Zebranie jest organem uprawnionym do powołania pełnomocników do reprezentowania stowarzyszenia w umowach między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 2. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Komisji lub wniosek Zarządu.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Zarząd jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zapytania Komisji rewizyjnej w terminie do 30 dni.

8. Uchwały Komisji rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością

głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji (quorum).

9. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej uregulowane zostaną
w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Komisji Rewizyjnej.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości
  w trakcie kontroli,

 3. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego,

i wnioskowanie o udzielenie /lub nie/ absolutorium dla Zarządu,

 1. opracowywanie regulaminu funkcjonowania Komisji,

 2. kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,

 3. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

 4. zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku niewywiązywania się przez Zarząd z obowiązków w tym zakresie,

 5. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

 6. przedstawienie Walnemu Zebraniu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 30

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.

 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie, wpisowe oraz inne opłaty związane z działalnością Stowarzyszenia,

 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych,

 3. dotacje, subwencje, udziały, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

 4. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym z odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej; dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej zakresie podejmuje uchwałą Zarząd.

 2. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 31

 1. Tryb płacenia składek członkowskich określa Zarząd.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

 3. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy – zgodnie z art.3 ust.1 pkt 9 Ustawy o rachunkowości.

 4. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Dopuszczalne jest wprowadzenie w Stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (kasy).

 5. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 6. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest w całości przeznaczana na fundusz statutowy.

 7. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro - również w drodze więcej niż jednej operacji.

§ 32

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

 2. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania - § 20 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Treść proponowanej zmiany statutu, w ogólnych założeniach, powinna być podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania –
  § 20 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji, osobę bądź osoby likwidatorów oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.

§ 34

1. Stowarzyszenie posiada znak graficzny w postaci stylizowanych liter UTW, nad literą T napisaną liczbą „1998” i podpisaną treścią „Leszno, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie”, z literami koloru niebieskiego na żółtym tle w kształcie prostokąta.

Wizerunek znaku załączony jest do Statutu UTW w Lesznie.

§ 35

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

top