Logowanie

Shoutbox

Włącz/wyłącz Emotikony Historia Małe info Kide Chat
04.05.21 - 8:36 luska: Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 7 maja 2021 r. o godz. 15:00 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Osieckiej odbędzie się pogrzeb naszej Koleżanki Teresy Zimnoch. Teresa Zimnoch była naszą Słuchaczką od 2001 roku a jej syn Pan Marek Zimnoch jest wieloletnim instruktorem Sekcji Strzeleckiej działającej w naszym UTW. Myślami jesteśmy z bliskimi Pani Teresy i składamy serdeczne wyrazy współczucia. Zarząd UTW.
04.05.21 - 6:53 BasKa: Banery przypominające działalność sekcji strzeleckiej przygotowała Lena Nowakowska
03.04.21 - 8:45 BasKa: Banery przypominające działalność sekcji brydża sportowego przygotowała Beata Kapała.
30.03.21 - 20:40 ElaD: Odeszli nagle, niespodziewanie, Ewa Włodarska - wieloletni członek Rady Słuchaczy i starosta Chóru UTW do 2011r. oraz Piotr Kaczmarek osoba nietuzinkowa, wykładowca, instruktor, brydżysta. Rozstania ostateczne są smutne i trudne ale WY pozostaniecie w naszych sercach i pamięci. Serdecznymi myślami i wyrazami współczucia łączymy się z rodzinami zmarłych. Rada Słuchaczy UTW.
09.03.21 - 8:09 ElaD: Ze smutkiem żegnamy naszą koleżankę Ewę Machoy. Ewa była ciepłą, sympatyczną osobą o szerokich horyzontach, miała wiele zainteresowań i starała się ciągle pogłębiać swoją wiedzę. Rodzinie składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia. Rada Słuchaczy UTW.
08.03.21 - 18:46 tercia1: Ponownie na stronie mokleszno.com.pl Hanna Kuberkiewicz prezentuje sposób wykonania KURCZAKÓW. Zapraszam koleżanki Sekcji Rękodzieła oraz wszystkie zainteresowane osoby z poza sekcji.Teresa Skrzypczak
08.03.21 - 18:42 tercia1: Na stronie moklesznp.com.pl ukazała się kolejna propozycja Sekcji Rękodzieła pt .Kurczaczki.
28.02.21 - 11:08 BasKa: Banery przypominające działalność sekcji tanecznej przygotowała starosta tej sekcji Mariola Pietek. Banery przypominające działalność poszczególnych sekcji znajdują się w Galerii Sekcji Artystycznych
22.02.21 - 12:08 tercia1: Witam.Wszystkie sprawne mniej lub więcej rączki zapraszam ponownie na stronę www.mokleszno.com.pl .Kolejna prezentacja Rękodzieła to wiosenne kwiaty.T.Skrzypczak
01.02.21 - 15:34 tercia1: Serdecznie witam koleżanki Sekcji Rękodzieła i nie tylko. Instruktor Hania Kuberkiewicz na www. mokleszno.com.pl przedstawia kolejną propozycję wykonania płaskiej bransoletki koralikowej .Zachęcam i życzę dobrej zabawy.Starosta Sekcji T.Skrzypczak
16.01.21 - 10:28 BasKa: Jeśli chcesz dłużej obejrzeć dany baner to kliknij na niego. Wszystkie banery znajdziesz w Galerii sekcji artystycznych.
19.06.20 - 17:02 BasKa: Banery promujące zdrowie w dobie Covid-19 przygotowała Iwona Radel

Powered by Kide Shoutbox


Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wysyłać wiadomości, zerejestruj or zaloguj

Regulamin

obrad Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie

Przepisy ogólne.

§ 1

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest zgodnie z § 21 Statutu.

     W przypadkach określonych w statucie Stowarzyszenia Walne Zebranie może być zwołane na skutek:

 • własnej inicjatywy Zarządu,
 • wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • wniosku co najmniej ⅓ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania - Zarząd ma obowiązek zwołać takie zebranie w terminie do 60 dni od daty wpłynięcia wniosku.

         Zasady określone § 20 ust. 4 Statutu stosuje się odpowiednio.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków za pomocą poczty tradycyjnej,   elektronicznej, faksu lub w inny skuteczny sposób (np. poprzez wywieszenie na  tablicy ogłoszeń) na 10 dni przed planowanym terminem obrad.
 1. Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne:

 –      w   pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością   głosów, przy   obecności   co   najmniej   połowy członków uprawnionych do głosowania,

 • w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, nie później niż na 10 dni przed planowanym terminem jego zwołania.
 1. Porządek zebrania i termin walnego zebrania ustala Zarząd.
 2. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu załącza się planowany porządek obrad.

§ 2

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział:
 • z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 • określenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
 • uchwalanie statutu i jego zmian,
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora lub likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,
 • wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia oraz członków władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
 • uchwalenie wysokości składki członkowskiej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka honorowego,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa bądź wykluczenia ze Stowarzyszenia,
 • uchwalenie regulaminu funkcjonowania Walnego Zebrania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.
 • Rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, a Zarządem Stowarzyszenia

§ 3.

 1. Walne zebranie otwiera Prezes Zarządu.
 2. Prezes Zarządu zarządza wybory na przewodniczącego walnego zebrania zwanego dalej „Przewodniczący'' spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 1. Przewodniczący przeprowadza wybór protokolanta Walnego Zebrania (zwanego dalej protokolantem) w sposób określony w ust.2.

§ 4

 1. Obradami walnego zebrania kieruje Przewodniczący przy pomocy Protokolanta.

1) Przewodniczący prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem Stowarzyszenia (zwanym dalej „Statutem") oraz niniejszym Regulaminem 0brad, w szczególności:

a) przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
b) sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania.
c) udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń.
d) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne  zarządzenia  porządkowe,                                                                                             
f) podejmuje inne czynności, wynikające z regulaminu obrad.

§ 5

 1. Wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia UTW mają prawo brać udział w walnym zebraniu. Każdy z członków zwyczajnych posiada prawo do jednego głosu.
 1. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.
 1. Walne Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym:
  • Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób, dla stwierdzenia prawomocności Walnego Zebrania, ważności podejmowanych uchwał i wniosków. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego.
  • Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób dla opracowania projektów uchwał i wniosków. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego

§ 6

Z obrad walnego zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant.

Protokół powinien zawierać datę, porządek obrad, stwierdzenie wyboru przewodniczącego   i protokolanta, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numer i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów działalności i załączoną listę obecności członków.

§ 7

Sprawy wyborcze.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie;
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna.
 1. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy: 300 - Walne Zebranie może zostać zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 6 członków,
 1. Decyzję w przedmiocie określonym w ust. 2 podejmuje na wniosek Zarządu, Walne Zebranie. Delegaci wybierani są przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Mandat delegata trwa cztery lata.

§ 8

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 3. Zarząd może zrezygnować z uprawnienia wynikającego z ust. 2. W takim przypadku Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 4. Mandat członka powołanego w trybie określonym w ust. 2 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.
 5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 9

1.Kandydatów do władz Stowarzyszenia UTW mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

2.Zgłaszanie   kandydatów   do   władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na Walnym Zebraniu.

§ 10

 1. Przeliczenia głosów dokonuje komisja skrutacyjna.
 2. Glosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki przez członka uprawnionego do głosowania.
 1. Ustanawia się następujące zasady głosowania na:

           a) prezesa zarządu - zostaje wybrany kandydat, który otrzymał najwięcej głosów,
           b) członków zarządu   -   zostaje   wybranych   8   kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów,
           c) członków   komisji   rewizyjnej   -   zostaje   wybranych   3   kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów,

      4.Jeżeli w pierwszym głosowaniu kilku kandydatów otrzymało identyczną liczbę głosów i jeżeli uniemożliwia to wyłonienie członków władz Stowarzyszeniaw określonej Statu tem liczbie, wówczas przeprowadza się powtórne głosowanie spośród kandydatów, którzy otrzymali identyczną liczbę głosów.

 1. Władze Stowarzyszenia UTW konstytuują się niezwłocznie.

Podejmowanie uchwał.

§ 11

Uchwały władz Stowarzyszenia UTW podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności:

-  w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 20 ust. 4 Statutu to jest przy obecności co najmniej   połowy   ogólnej liczby uprawnionych   członków,

-  w drugim terminie, wyznaczonym   w tym samym   dniu 15 minut później od  pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 § 12

Przepisy końcowe.

 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem obrad, rozstrzyga przewodniczący zgodnie z postanowieniami Statutu.
 1. Zmiana niniejszego regulaminu obrad może nastąpić na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie.

§ 13

 1. Regulamin zostaje uchwalony na czas nieokreślony.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

        Protokolant                                                       Przewodniczący Zebrania